Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

9. 6. 2015

Obchodní podmínky pořádání odborných kurzů a školení

I.  Pořadatel

Tyto obchodní podmínky vyhlašuje a pořadatelem se v tomto dokumentu rozumí:

 

Orbis Technology, s. r. o., Identifikační číslo: 041 29 415

Spisová značka: C 31249 vedená u Krajského soudu v Plzni, Den zápisu: 1. června 2015

Sídlo: K Nemocnici 792/38, 350 02 Cheb

e-mail:info@orbistechnology.cz

tel: +420 604 887 338, +420 604 887 338

 

Pořadatel není plátce DPH.

 

II.  Přihlašování a zápis

 Zájemci o účast se přihlašují zpravidla vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře na webových stránkách pořadatele. Alternativně lze přihlášku učinit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

 Přihlášením se na kurz zájemce stvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami. Podmínky jsou dostupné on-line na webu pořadatele a dále jsou vidět při nákupním procesu.

 Součástí přihlášky musejí být funkční kontaktní údaje zájemce, zejména jméno, příjmení, telefon, e-mail.  Zápis do kurzu je možný pouze do naplnění kapacity. Potvrzení o zápisu do kurzu obdrží zájemce od pořadatele spolu s údaji k provedení platby kurzovného. Potvrzením o zápisu do kurzu se zájemce stává posluchačem.  

III.  Konání kurzů a účast posluchačů

Účast na kurzu je podmíněna splněním nutných podmínek daných tímto dokumentem, případně uvedených v propozicích kurzu. Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na kurzu v případě nesplnění takových podmínek posluchačem.

 Kurzy se konají v termínech vyhlášených pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny programu kurzu, pokud tyto nemají zásadní vliv na naplnění obsahového rámce kurzu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu data nebo místa konání kurzu a na ukončení kurzu v jeho průběhu, pokud nastanou okolnosti vylučující konání či pokračování kurzu v daném termínu nebo kvalitě. V takovém případě bude posluchačům umožněna účast v náhradním termínu nebo vráceno kurzovné.

Pořadatel není zodpovědný za jakékoli vedlejší škody či náklady, které vzniknou nebo by mohly vzniknout posluchačům v důsledku zrušení kurzu nebo změny termínu či místa konání kurzu.

IV.  Úhrada kurzovného je možná následujícími způsoby

• bankovním převodem na účet provozovatele;

• hotovostním vkladem na účet provozovatele na pobočce banky;

• platbou v hotovosti v sídle provozovatele (po předchozí domluvě).

Kurzovné je splatné ve lhůtě 5 dnů od potvrzení zápisu do kurzu. U přihlášek učiněných méně než 5 dnů před zahájením kurzu bude splatnost stanovena individuálně a sdělena v rámci potvrzení zápisu. Nejzazším termínem úhrady kurzovného je vždy okamžik zahájení kurzu.

V případě neuhrazení kurzovného ve stanovené lhůtě může dát pořadatel účastnické místo k dispozici dalším zájemcům bez dalšího upozornění.

Závazek posluchače uhradit kurzovné nezaniká ani v případě neúčasti na kurzu z důvodů na straně posluchače. Blíže viz odstavec 5. Storno podmínky. Neobdrží-li pořadatel platbu kurzovného a nebude-li provedení platby posluchačem věrohodně prokázáno, neumožní pořadatel posluchači účast. Posluchač v tomto případě nese veškeré důsledky a náklady spojené s jeho neúčastí na kurzu.

V. Storno podmínky

Veškeré změny a storna přihlášek do kurzů lze učinit pouze písemnou formou, případně e-mailem, vždy nejpozději do okamžiku plánovaného zahájení kurzu. Rozhodujícím datem je datum obdržení storna pořadatelem.

Při odhlášení posluchače 21 nebo více dní před datem zahájení kurzu je stornopoplatek 100 Kč. Ve lhůtě 20 až 10 dní před zahájením je stornopoplatek 30 % ceny kurzovného, ve lhůtě méně než 10 dní před zahájením kurzu je stornopoplatek 60 %.

Při neomluvené neúčasti posluchače propadá kurzovné v plné výši.

Posluchač může namísto sebe nominovat k účasti na kurzu náhradníka. Informaci o takové změně je nutné poskytnout pořadateli před zahájením kurzu. Účast náhradníka nepodléhá žádnému poplatku.  

V mimořádných případech, kdy se posluchač nemůže zúčastnit kurzu z prokazatelných závažných důvodů (například akutní zdravotní potíže spojené s pracovní neschopností), může být posluchači po domluvě s pořadatelem umožněna účast na kurzu v jiném termínu.

VI.Ostatní

 Na kurzech není posluchačům dovoleno pořizovat žádné zvukové ani obrazové záznamy. Porušení tohoto pravidla může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.

Je-li kurz přípravou ke zkoušce, která není organizována nebo jinak zajišťována pořadatelem, nezaručuje pořadatel datum, místo, ani čas konání takové zkoušky.

 Rovněž připuštění účastníka kurzu ke zkoušce a rozhodnutí o výsledku zkoušky je plně v kompetenci organizátora zkoušky a pořadatel kurzu nepřijímá v tomto smyslu žádné závazky či garance vůči posluchačům. Veškeré nesrovnalosti a mimořádné okolnosti nad rámec těchto podmínek budou řešeny individuálně, s maximální snahou o dohodu a minimalizaci případných negativních dopadů na posluchače i pořadatele.

Tyto podmínky nabývají platnosti 1. 6. 2015 a vztahují se na všechny kurzy pořádané po tomto datu. 

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží společnosti Orbis Technology,s.r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ,  VYMEZENÍ POJMŮ

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Orbis Technology, s.r.o.,

 IČ 04129415, se sídlem K Nemocnici 792/38, 350 02 Cheb, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C31249, jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Prodávající není plátcem DPH.

Kupující je spotřebitel nebo obchodní partner.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Obchodním partnerem se rozumí:

·         subjekt zapsán v obchodním rejstříku

·         subjekt, který podniká na základě živnostenského oprávnění

·         subjekt, který podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

·         subjekt, který provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je Obchodním partnerem, výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi Obchodními podmínkami a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícímu.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.orbistechnology.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod III. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Je-li kupujícím obchodní partner, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím obchodnímu partneru a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu obchodnímu partneru s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Orbis Technology, s.r.o., IČ 041 29 415, K nemocnici 792/38, 350 02  Cheb. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb.

Poskytnutí údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

III. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má právo a možnost kontroly a opravy před odesláním objednávky. Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení objednávky prodávajícímu. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

Objednávat lze následujícími způsoby:

·         prostřednictvím elektronického obchodu, jehož provozovatelem je prodávající

·         elektronickou poštou na adresu prodávajícího

·         faxem, dopisem, telefonicky.

IV. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Způsob plateb:

·         platba v hotovosti při nákupu

·         platba předem bankovním převodem (zálohová platba), kupující má možnost zaplatit zboží předem na účet prodávajícího

·         platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá dopravce

Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na uvedenou adresu v objednávce. Součástí plnění není instalace předmětu plnění. Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost, nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít.

Prodejce zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České republice obvykle do 21 pracovních dnů. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy.

Ceník služeb dopravy a logistiky:

Způsob dopravy:

Cena služby

Dopravu zdarma
při dodávce zboží

Osobní odběr

zdarma

X

Přepravní služba

350 

nad 50.000 Kč

 

Způsob platby:

Cena služby

Platba dobírkou

150

Platba bezhotovostně (převodem)

zdarma

Platba hotově (při osobním odběru)

zdarma

 

·         Osobní odběr (bezhotovostně i hotově) znamená vyzvednutí zboží kupujícím na výdejním místě prodávajícího  Slapany 153/1, Cheb

·         Přepravní služba (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce (Přepravní služby)

Kupující je povinen bezprostředně po splnění dodávky překontrolovat stav plnění smlouvy. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím a záručním listem, daňovým dokladem a dodaným zbožím, co do druhu, množství, je povinen ihned uplatnit rozpor s kupní smlouvou (reklamaci). V případě plnění dopravcem je kupující navíc povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost bezpečnostních pásek, poškození obalu) podle přiloženého přepravního listu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, uplatní kupující reklamaci.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení zasílejte na adresu:

Orbis Technology, s.r.o.
K Nemocnici 792/38
350 02 Cheb

Zboží při odstoupení od smlouvy vracejte na adresu:  Slapany 153/1, Cheb

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

·         na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

·         na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

·         na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

·         na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

·         na dodávku novin, periodik a časopisů - spočívajících ve hře nebo loterii

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VI. BALENÍ

Balení zboží je standardní pro příslušný druh zboží.

VII. PRÁVA Z VAD

Řídí se ustanoveními Občanského zákoníku.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7. 4. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.